DAY EIGHTY EIGHT: MAZAMET TO PRADELLES-CABARDES

 

Distance Today:  24.1 km
Distance Total:  1,639.4 km

Day Eighty Eight Earth Radius: 6,368.52 km
Day Eighty Eight Provisional Metre: 100.06 cm

 

sara morawetz