EIGHTY THREE: AMBIALET TO ALBI

 

Distance Today:  32.2 km
Distance Total:  1,542.7 km

Day Eighty Three Earth Radius: 6,368.17 km
Day Eighty Three Provisional Metre: 99.98 cm

 

sara morawetz