DAY SEVENTY THREE: FOURNELS TO NASBINALS

 

Distance Today:  28.4 km
Distance Total:  1,313.7 km

Day Seventy Three Earth Radius: 6,353.2 km
Day Seventy Three Provisional Metre: 99.80 cm

sara morawetz