DAY FIFTY FOUR: SAINT RÉMY DE BLOT TO LOUBEYRAT

 

Distance Today: 24.3 km
Distance Total: 1,065.6 km

Day Fifty Four Earth Radius: 6326.0 km
Day Fifty Four Provisional Metre: 99.37 cm

sara morawetz