DAY THIRTY FOUR: DORDIVES TO MONTARGIS

 

Distance Today: 26.7 km
Distance Total: 651.9 km

Day Thirty Three Earth Radius: 6346.0 km
Day Thirty Three Provisional Metre: 99.68 cm

sara morawetz