DAY THIRTY ONE: MELUN TO SAMOIS-SUR-SEINE

 

Distance Today: 22.8 km
Distance Total: 573.8 km

Day Thirty Two Earth Radius: 6402.5 km
Day Thirty Two Provisional Metre: 100.57 cm

sara morawetz